สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Why? Science MFU

"Open my mind to the wonderful possibilities and opportunities"

La Terrani, Marshae Strother

กิจกรรมสำนักวิชา