สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Biological Sciences
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Biological Sciences)

หลักสูตรมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและบริหารจัดการความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะด้านทางงานวิจัยและผลิตงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ/หรือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตอบสนองต่อความต้องการในระดับสากล
 3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ เคารพกติกาของสังคม มีจิตสำนึกและมุ่งทำประโยชน์ต่อสังคม

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้เชิงลึกและเฉพาะทางในสาขาที่ศึกษา
 2. หลักสูตรมีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
 3. หลักสูตรมีความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
 4. นักศึกษามีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ
 5. หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

 1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 2. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 3. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

 1. ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ลุ่มลึกมีทักษะและสามารถแก้ปัญหางานวิจัยที่ซับซ้อนโดยสังเคราะห์วิธีการที่เหมาะสม 
 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 3. มีจริยธรรมจรรยาบรรณนักวิจัย/วิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์72 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64