สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Biosciences

ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Biosciences)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Biosciences)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เพียงพอต่อการพัฒนาต่อยอดความคิด หรือการนำไปประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสหวิทยาการที่ครอบคลุมหลายสาขา อาทิ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาอย่างกว้างขวางและเพียงพอ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะวิชาชีพในภาคเกษตรกรรม การแพทย์ หรืออุตสาหกรรม ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือการจุดประกายนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ รู้สำนึกต่อสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 1. อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
 2. นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานราชการ เช่น
  • มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ       
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาล 
 3. ครูด้านวิทยาศาสตร์
 4. นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร การเกษตร เภสัชกรรม การวินิจฉัยทางการแพทย์ เป็นต้น
 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
 7. ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ฟาร์มเห็ด ฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาหารแปรรูป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,500 .- บาท 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ95 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ40 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคัง43 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต