สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Applied Chemistry)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ทางด้านเคมีไปบูรณาการเพื่อสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ รวมถึงเคมีวิเคราะห์ ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและนำไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการทำวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านเคมีประยุกต์ ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้  
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเรียนรู้ทางด้านเคมีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีและการประยุกต์
 4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับนานาชาติ

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อจำนวนนิสิตน้อยกว่า 1:3 คน ซึ่งทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลกำกับควบคุมการทำปริญญานิพนธ์ได้อย่างใกล้ชิด และอาจารย์ที่ปรึกษามีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 2. หลักสูตรมีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตที่หลากหลาย
 3. มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
 4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ระดับชาติและนานาชาติร่วมด้วย

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน คือ

 1. ครู อาจารย์ นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
 2. นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี 
 4. ผู้ประกอบการ นักนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเคมี 
 5. ผู้ร่วมเขียนแผนงานวิจัยแห่งชาติ 

 1. บัณฑิตมีความสามารถสร้าง/คิดค้นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านเคมีประยุกต์ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยอาศัยทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บัณฑิตมีทักษะความเป็นผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเคมีประยุกต์ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ

 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.1 และ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.2 และ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท 

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์72 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ6 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
  3. หมวดดุษฎีนิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
  3. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64