รถรับส่งภายใน มฟล.

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน และมีสถานที่รอรถไฟฟ้า จำนวน 20 จุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น.

แผนผังการเดินรถไฟฟ้า
ตารางเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รถสี่ล้อเล็ก (รถเขียว)

ให้บริการ รับ-ส่ง จากด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ติดถนนพหลโยธิน) จนถึงกลุ่มหอพักลำดวน ค่าบริการ 7 บาท หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ