เกี่ยวกับสำนักวิชา

ความเป็นมา
     "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์" เป็นหนึ่งในสามสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.2541 โดยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกในหลากหลายสาขาวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกเป็นสำนักวิชาแรกในมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2546 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เราจึงพร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ค้นคว้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับภูมิภาค ชาติและนานาชาติ นอกจากนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วิสัยทัศน์
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

ปณิธาน
     สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม