สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Computational Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Computational Science)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Computational Science)

ปรัชญา
     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงที่สามารถสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ ที่สามารถค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
 2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
 3. นักวิจัย ในสถาบันวิจัยต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 4. ครู/อาจารย์ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 5. นวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
    
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
    
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
    
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
    
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ พ.ศ. 2560