บุคลากรสายบริหาร

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6795 , (66) 5391-6238
 • E-mail: surat.lap@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 506, S2 402
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2542
 • Research Area
  • Bioactive natural products from plants and microbes
 • Research Gate Link

 

ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. กาญจนา วัดละเอียด

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: kanchana.wat@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545
 • Research Area
  • Development of  simple method and flow-based techniques
   for applying in quality control of food products, environmental and
   medicinal samples.  
  • Chemical analysis by using many techniques such as spectroscopy
   and chromatography couple with chemomentrics.
   Those techniques are using for analysis of chemical composition and
   chemical profiles in coffee and tea samples.
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: Kitiphong.kho@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต Biotechnology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 • Research Area
  • Honeybee products and diseases
 • Research Gate Link

 

กรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร. พนม วิญญายอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6087
 • E-mail: panom@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -
 • Research Area
  • Molecular biology; Tea Science

 

อาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6075
 • E-mail: tophan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -

รศ. ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6784
 • E-mail: patcharee.pri@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
 • Research Area
  • Application of herbal and natural products for the emerging trends and
   prospective goals
 • Research Gate Link

 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร. สุนิตา แจ่มยวง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sunita@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Microbiology UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2553
  • Postgraduate Diploma Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2548
  • BACHELOR OF SCIENCE Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2547
 • Research Area
  • Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production
   from mushroom and fungi and microbial fermentation
 • Research Gate Link

 

กลุ่มสาขาวิชา เคมีประยุกต์

อาจารย์ ดร. พัชรนันท์ โชโต

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6769
 • E-mail: Patcharanan.choto@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-510
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Physical Chemistry Graz University of Technology 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Physical Chemistry มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550
 • Research Area
  • Photochemistry (Photoinduced electron transfer reactions),
   Solvent dynamic effects on chemical kinetics, Physical Chemistry
 • Research Gate Link

 

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: theeradech@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • 2010: Ph.D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
  • 2004: M.Sc. (Applied Mathematics), Chiang mai University, Thailand
  • 2002: B.Ed. (Mathematics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Numerical Analysis, Mathematical modeling
 • Research Gate Link

 

เลขานุการ

นางสาววราวรรณ นาวา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6779
 • E-mail: warawan.naw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 

นางสาวจีรัฐติกุล ธรรมพัทธ์ธีรา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6778
 • E-mail: jirattikul.tam@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551

 

นางสาวปรายฝน นพวงศ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850
 • E-mail: praifon.nop@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • อักษรศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

 

นางสาวอัญชลี สายวงค์เปี้ย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6682
 • E-mail: anchalee.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554

 

นายปวรภัทร ติป้อ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850
 • E-mail: poworaphat.tip@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 515