บุคลากรสายบริหาร

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850 (เลขานุการ)
 • E-mail: uraiwan.int@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-514/3
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 • Research Area
  • Advanced Ceramics
  • Electroceramics
  • Environmental Friendly Materials
 • Research Gate Link

 

ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattaya.taw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Materials Science)    Chiang Mai University 2011
  • M.Sc. (Materials Science)    Chiang Mai University 2007
  • B.Sc. (Materials Science)    Chiang Mai University 2001
 • Research Area
  • Materials Science and Engineering
  • Electroceramics
  • Environmental Friendly Materials
  • Composites
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: somwan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • 2015: Ph.D. (Applied Physics), Curtin University, Australia
  • 2003: M.Sc. (Physics), Chiang mai University, Thailand
  • 2000: B.Sc. (Physics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Solid-state Hydrogen Storage
  • Poruos Materials
  • Supercapacitor 
  • Biomass Fuel
 • Research Gate Link

 

 

กรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: amorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY เทคโนโลยีชีวภาพ University of East Anglia 2553
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 2538
 • Research Area
  • Microbiology
  • Cordyceps militaris culture and production
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สิทธิ ดวงเพชร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sitthi.dua@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • Ph.D RES Mechanical Engineering Brunel University 2013
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 • Research Area
  • Biodegradable polymer
 • Research Gate Link

 

รศ. ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6784
 • E-mail: patcharee.pri@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
 • Research Area
  • Application of herbal and natural products for the emerging trends and prospective goals
 • Research Gate Link

 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร. สุนิตา แจ่มยวง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sunita@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Microbiology UNIVERSITY OF CANTERBURY, NEW ZEALAND 2553
  • Postgraduate Diploma Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY, NEW ZEALAND 2548
  • BACHELOR OF SCIENCE Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY,NEW ZEALAND 2547
 • Research Area
  • Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production from mushroom and fungi and microbial fermentation
 • Research Gate Link

 

กลุ่มสาขาวิชา เคมีประยุกต์

ศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6795 , (66) 5391-6238
 • E-mail: surat.lap@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 506, S2 402
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2542
 • Research Area
  • Bioactive natural products from plants and microbes
 • Research Gate Link

 

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: theeradech@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • 2010: Ph.D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
  • 2004: M.Sc. (Applied Mathematics), Chiang mai University, Thailand
  • 2002: B.Ed. (Mathematics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Numerical Analysis, Mathematical modeling
 • Research Gate Link

 

เลขานุการ

นางสาววราวรรณ นาวา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6779
 • E-mail: warawan.naw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 

นางสาวจีรัฐติกุล ธรรมพัทธ์ธีรา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6778
 • E-mail: jirattikul.tam@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551

 

นางสาวปรายฝน นพวงศ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850
 • E-mail: praifon.nop@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • อักษรศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

 

นางสาวอัญชลี สายวงค์เปี้ย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6682
 • E-mail: anchalee.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515
 • การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554