บุคลากรสายบริหาร

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850 (เลขานุการ)
 • E-mail: uraiwan.int@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-514/3

ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattaya.taw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

อาจารย์ ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: somwan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

กรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: amorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร. สิทธิ ดวงเพชร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sitthi.dua@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512

รศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782, (66) 5391-6238
 • E-mail: surat.lap@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 506, S2 402

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์สรัล สายชนะ

 • โทรศัพท์ : (66) 5391-6780
 • E-mail: natsaran.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน : E3A-512

กลุ่มสาขาวิชา เคมีประยุกต์

ผศ. ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: orawan.suw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

ผศ. ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattakan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

เลขานุการ

นายกิตตินันท์ รุ่งเรือง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6779
 • E-mail: kittinun.run@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-518

นางสาวจีรัฐติกุล ธรรมพัทธ์ธีรา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6775
 • E-mail: jirattikul.tam@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-515

นางสาวปรายฝน นพวงศ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6682
 • E-mail: praifon.nop@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-519

นางสาววราวรรณ นาวา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6778
 • E-mail: warawan.naw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-517

นางสาวอัญชลี สายวงค์เปี้ย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850
 • E-mail: anchalee.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-517