สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computational Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Computational Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Bioscience)

ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและข้อมูลเป็นสหวิทยาการที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการคำนวณ อาทิ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ที่จะนำไปสู่การพยากรณ์ สร้างรูปแบบและแบบแผนที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านที่ต้องการประยุกต์ใช้ เช่น การเกษตร ธุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูลมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการคิด (cognitive) และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จากศาสตร์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นแบบจำลองหรือรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในเชิงวิจัยด้านวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีทัศนะคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และทำงานในสังคมที่หลากหลาย มีความสามารถในการพัฒนาแบบจำลองโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรได้พัฒนาปรับปรุงตามแนวทางแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยยึดโยงกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร ในหลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้ภาพในการสื่อสารให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจากแหล่งสถาบันฝึกอบรมและบริษัทระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้การทำงานจริง

 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
 2. นวัตกรที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
 3. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
 4. ครู/อาจารย์ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 • PLO1 มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมทางด้านสารสนเทศ
 • PLO2 อภิปรายการเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ของศาสตร์ต่าง ๆ
 • PLO3 พัฒนาแบบจำลอง โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับปัญหาที่สนใจ ประเมินความสมเหตุสมผลของแบบจำลอง
 • PLO4 มีทัศนะคติเชิงบวกพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และทำงานในสังคมที่หลากหลาย
 • PLO5 ใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (Predictive analytics) และสามารถสื่อสารและเผยแพร่ผลการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับชาติ

จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000-. บาท

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต