สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Computational Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ :วท.ม. (วิทยาการเชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Computational Science)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Bioscience)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณเพื่อการตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
 2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน คือ

 1. ครูวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 3. นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการจำลอง เชิงตัวเลข
 4. นักวิจัย ในสถาบันวิจัยต่างๆ อาทิ
  1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  3. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  4. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  6. สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการเชิงคำนวณหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ 

จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000-. บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ พ.ศ. 2559