วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศ(พิเศษ). ดร. Kevin Hyde

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6961
 • E-mail: kelvin.hyd@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF SCIENCE MYCOLOGY University of WALES 2001
  • Ph.D. MYCOLOGY Portsmouth University 1985
  • MASTER OF SCIENCE Biodeterioration Portsmouth University 1981
 • Research Area
  • Fungal diversity, taxonomy and molecular evolution; Fungal Biotechnology
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6773
 • E-mail: ekachai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • PhD (Biochemistry), University of Kent at Canterbury, UK
  • BSc (First Class Hons.) (Biology), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Microbial Biotechnology. Although my expertise is in the field of Microbial Biotechnology, I am happy to discuss possible and potential projects with any students who are interested in doing research with me. I am prepared to accept the student’s opinion and, frankly I want us (student and myself) to learn something new. Presently, there are also many ongoing projects and, if interested, please come to see me!!! 
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. Eleni Gentekaki

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6768
 • E-mail: gentekaki.ele@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510
 • การศึกษา
  • Ph.D. Biology University of Guelph 2553
  • MASTER OF SCIENCE Biology University of Guelph 2547
  • BACHELOR OF SCIENCE Human Kinetics University of Guelph 2544
 • Research Area
  • Eukaryotic microbiota of the human intestinal tract, Diversity of protists in Thailand, Phylogenomics and genomics of ciliates
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: Kitiphong.kho@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต Biotechnology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 • Research Area
  • Honeybee products and diseases
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6770
 • E-mail: Khanobporn.tan@remove-thismfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY  Entomology University of Nebraska-Lincoln 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ECOLOGY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต Nursing and Midwifery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534
 • Research Area
  • Biological Control of Insect Pests in Rice, Tea and Coffee Plantation
  • Entomology
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: jantrararuk@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Biology AARHUS University 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
 • Research Area
  • Plant Science and Technology
  • Plant Taxonomy 
  • Ethobotany
  • Plant Ecology
  • Tissue culture
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์สรัล สายชนะ

 • โทรศัพท์ : (66) 5391-6780
 • E-mail: natsaran.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน : E3A-512
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY (Bioresorces Science) Tottori University, Japan 2009
  • Master of Agriculture (Biological Chemistry) Yamguchi University, Japan 2006
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
 • Research Area
  • Acetic acid bacteria, enzyme purification, genetic engineering
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: natthawut.yod@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E4A-409
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Biotechnology) Kasesart University, Thailand 2019
  • M.S. (Biotechnology) Kasetsart University, Thailand 2005
  • B.S. (Biochemistry and Biochemical Technology) Chiang Mai University, Thailand 2002
 • Research Area
  • Biotechnology
  • Algal Biotechnology
  • Fermentation Technology
  • Biochemical Engineering
  • Biochemistry
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. นันทนิจ จารุเศรณีย์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6786
 • E-mail: nanthanit.jar@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 • Research Area
  • Phage display technology
  • Phage isolation
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6530
 • E-mail: prapassorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -
 • Research Area
  • Molecular Genetics and Genetic Manipulation
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. พนม วิญญายอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6087
 • E-mail: panom@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -
 • Research Area
  • Molecular biology; Tea Science

 

อาจารย์ ดร. พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: plaipol@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY (Life Science), Technical University of Denmark 2557
  • MASTER OF SCIENCE (Molecular Genetics and Genetic Engineering) Mahidol University, Thailand 2549
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (Genetics) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2546
 • Research Area
  • DNA and Protein technology
  • Molecular Genetics
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. พัฒนา ค้ากำยาน

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6780
 • E-mail: pattana.kak@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • 2002: B.Sc (Agro-Industrial Biotechnology) Chiang Mai University, Thailand
  • 2005: M.Sc (Biotechnology) Chiang Mai University, Thailand
  • 2010: Ph.D (Applied Molecular Bioscience) Yamaguchi University, Japan
 • Research Area
  • Biotechnology
  • Fungal technology
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. พุทธรักษ์ ชมนันติ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6780
 • E-mail: putarak.cho@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • 2003: B.Sc (Plant Pathology) Chiang Mai University, Thailand
  • 2006: M.Sc (Plant Pathology) Chiang Mai University, Thailand
  • 2012: Ph.D (Bioscience) Mae Fah Luang University
 • Research Area
  • Fungal taxonomy and phylogeny, plant pathology
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. ศิระประภา มหานิล

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: siraprapa.bro@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511
 • การศึกษา
  • 2007: Ph.D. (Plant Breeding and Molecular Genetics) Suranaree University of Technology, Thailand
  • 2000:B.S.(Crop Production Technology) Suranaree University of Technology, Thailand
 • Research Area
  • Plant genetic, plant pathology, biocontrol
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สมฤดี นิลทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: somrudee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Agronomy University of Nebraska-Lincoln 2554
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร์ (GENETICS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542
 • Research Area
  • Plant genetics, Molecular markers, Plant breeding
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สยาม ภพลือชัย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6212
 • E-mail: siam@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S2-222
 • การศึกษา
  • 2000: B.Sc (Biology) 1st honor (GPA 3.56) Chiang Mai University, Thailand
  • 2004: M.Sc (Molecular Genetics and Genetic Engineering) Mahidol University, Thailand
  • 2010: PhD (Biology) Newcastle University, UK
 • Research Area
  • Gut microbiota of human and animal
  • Molecular biology
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สุนิตา แจ่มยวง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sunita@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Microbiology UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2553
  • Postgraduate Diploma Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2548
  • BACHELOR OF SCIENCE Biological Science UNIVERSITY OF CANTERBURY,
   NEW ZEALAND 2547
 • Research Area
  • Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production
   from mushroom and fungi and microbial fermentation
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: amorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY เทคโนโลยีชีวภาพ University of East Anglia 2553
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 2538
 • Research Area
  • Microbiology
  • Cordyceps militaris culture and production
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี

 • โทรศัพท์: (66) 53-917168
 • E-mail: saranyaphat.boo@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-514
 • การศึกษา
  • 2014 Ph. D. in Biosciences, School of Science, Mae Fah Luang University
  • 2004 M. Sc. in Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
  • 2002 B. Sc. in Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
 • Research Area
  • Taxonoy and diversity of Dothideomycetes fungi
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง

 • โทรศัพท์: (66) 53-916966
 • E-mail: naritsada.tho@mfu.ac.th 
 • ห้องทำงาน: S7B-508
 • การศึกษา
  • Ph.D., Biosciences, Mae Fah Luang University, 2015
  • M.S., Biology, Chiang Mai University, 2009
  • B.Ed., Biology, Chiang Mai Rajabhat University, 2005
 • Research Area
  • Cultivation and Applications of Mushroom
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. Ruvishika Shehali    Jayawardena

 • โทรศัพท์: (66) 5391 6962
 • E-mail: ruvishika.jay@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-515
 • การศึกษา
  • Ph.D., Biosciences, Mae Fah Luang University, 2018
  • B.Sc., Applied Biology (Specialization: Biodiversity and Conservation), Rajarata University of Sri Lanka, 2013
 • Research Area
  • Fungal taxonomy and phylogeny, plant pathology, biocontrol
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. Thilini Chethana

 • โทรศัพท์: (66) 84-0498606
 • E-mail: kandawatte.thi@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-511
 • การศึกษา
  • Ph.D., Biosciences, Mae Fah Luang University, 2019 
  • B.Sc., Applied Biology (Specialization: Microbiology), Rajarata University of Sri Lanka, 2013
  • B.Sc. (Special Honours), Information Technology, Sri Lanka Institute of Information Technology, 2011
 • Research Area
  • Taxonomy and Phylogeny of Microfungi,  Plant pathology, Microbilogy, Functional genomics
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. Olivier Raspé

 • โทรศัพท์: -
 • E-mail: olivier.ras@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Biological Sciences, orientation Botany), Université catholique de Louvain, Belgium, 1998
  • M.Sc. (Botany), Université catholique de Louvain, Belgium, 1993
  • B.Sc. (Biology), Université catholique de Louvain, Belgium, 1991
 • Research Area
  • Fungal taxonomy, phylogeny, ecology and evolution
  • Plant ecology and conservation
  • Conservation biology
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. Chitrabhanu Sharma Bhunjun

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6977
 • E-mail: chitrabhanu.bhu@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B
 • การศึกษา
  • PhD Biological Science,  Mae Fah Luang University,  2019-2021
  • MSc Bioinformatics, Newcastle University, United Kingdom, 2013-2014
  • BSc Hons Biomedical Science, The University of Greenwich, United Kingdom, 2008 -2011
 • Research Area
  • Fungal taxonomy, phylogeny and evolution Bioinformatics
 • Research Gate Link 