สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Applied Chemistry)

ปรัชญาของหลักสูตร

เคมีประยุกต์เป็นสหวิทยาการที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีและศาสตร์ต่างแขนง ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีพของคนในชาติ 

หลักสูตรเคมีประยุกต์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางเคมี ทักษะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเฉพาะทางเคมี 
 2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมคิดค้นต้นแบบนวัตกรรม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 1. นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสวางแผนการเรียนได้เองตามความสนใจ ซึ่งสามารถทำให้เรียนจบได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง
 2. นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  
 2. ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี 
 3. นักออกแบบ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางเคมี 
 4. นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ 
 5. ครู อาจารย์ นักวิชาการ สาขาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้
 7. ประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย

PLO1 มีวินัย ยึดมั่นในความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PLO2 สามารถอภิปรายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยนำองค์ความรู้ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ หลักการทางเคมีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย
PLO3 มีความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผ่านการบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงวิชาการ
PLO4 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
PLO5 มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
PLO6 มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี การวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
       
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2.1 วิชาแกน 27 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 72 หน่วยกิจ
    1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
    2) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มฝึกประสบการณ์ 3 หน่วยกิต
    3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
  2.1 วิชาแกน 27 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 72 หน่วยกิจ
    1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
    2) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต
    3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 มิ.ย. 64