สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Applied Chemistry)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางเคมี ทักษะด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันระดับประเทศ และระดับสากล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเฉพาะทางเคมี
 2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
 3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

     สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ได้แก่

 1. ครูวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา
 2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 3. ผู้วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 4. เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี
 5. ผู้ช่วยวิจัยด้านเคมี
 6. นักวิชาการด้านเคมี

     นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้และสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย 

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
2.1 หมวดวิชาแกน27 หน่วยกิต27 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  
     (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ54 หน่วยกิต54 หน่วยกิต
     (2) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มฝึกประสบการณ์3 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
     (3) วิชาเฉพาะด้านเลือก12 หน่วยกิต9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต