เคมีประยุกต์

รศ. ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6784
 • E-mail: patcharee.pri@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516

รศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782, (66) 5391-6238
 • E-mail: surat.lap@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 506, S2 402

ผศ. ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: chuleeporn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516

ผศ. ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6769
 • E-mail: patchara@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510

ผศ. ดร. สุวรรณา เดชาทัย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6364, (66) 5391-6224 (เลขานุการ)
 • E-mail: suwanna.dea@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S2-404, AS-103

ผศ. ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: orawan.suw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502

ผศ. ดร. อัจฉราวดี บุญคุ้ม

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: acharavadee.pan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516

อาจารย์ ดร. กาญจนา วัดละเอียด

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: kanchana.wat@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202

อาจารย์ ดร. ฐิติพร สุวรรณวงศ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6783
 • E-mail: Thitipone.suw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-516

อาจารย์ ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6788
 • E-mail: prachak.ink@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502

อาจารย์ ดร. พรรณรวี พรหมนารท

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6537
 • E-mail: phunrawie@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: 

อาจารย์ ดร. พัชรนันท์ โชโต

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6769
 • E-mail: Patcharanan.choto@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-510

อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: wisanu.man@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

อาจารย์ ดร. กอบัว ไชยศิวามงคล

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6786
 • E-mail: korbua.cha@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202