เคมีประยุกต์

ศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6795 , (66) 5391-6238
 • E-mail: surat.lap@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A 506, S2 402
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2542
 • Research Area
  • Bioactive natural products from plants and microbes
 • Research Gate Link

 

รศ. ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6784
 • E-mail: patcharee.pri@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
 • Research Area
  • Application of herbal and natural products for the emerging trends and prospective goals
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: chuleeporn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Composite Materials Queen Mary, University of London 2544 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
 • Research Area
  • Polymer composites; Polymer
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6769
 • E-mail: patchara@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Biomaterials ASTON University 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541"
 • Research Area
  • Polymeric biomaterials; Responsive surface active polymers; Drug delivery systems; Plant bioactive compound extraction; Natural polymers
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สุวรรณา เดชาทัย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6364, (66) 5391-6224 (เลขานุการ)
 • E-mail: suwanna.dea@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S2-404, AS-103
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542
 • Research Area
  • Natural products chemistry; Antioxidant and antimicrobial Activities

 

รศ. ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: orawan.suw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Research Area
  • Electrospinning
  • Drug delivery system
  • Nanomaterials and nanoencapsulation
  • Biomedical and cosmeceutical materials
  • Biopolymer hydrogels
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. อัจฉราวดี บุญคุ้ม

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: acharavadee.pan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Chemical Biology, GPA 3.75), Chulabhorn Graduate Institute 2012
  • B.Sc. (Chemistry, 1st class honor, GPA 3.75), Srinakarinwirot University 2006
 • Research Area
  • Medicinal Chemistry
  • Natural Products
  • Biochemistry
  • Chemical Biology
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. กาญจนา วัดละเอียด

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6787
 • E-mail: kanchana.wat@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545
 • Research Area
  • Development of  simple method and flow-based techniques for applying in quality control of food products, environmental and medicinal samples.  
  • Chemical analysis by using many techniques such as spectroscopy and chromatography couple with chemomentrics. Those techniques are using for analysis of chemical composition and chemical profiles in coffee and tea samples.
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ฐิติพร สุวรรณวงศ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6783
 • E-mail: Thitipone.suw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-516
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2015
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2010
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2007"
 • Research Area
  • Synthesis and characterization of organic/inorganic/bio-inorganic compounds/materials
  • Inorganic Chemistry, Photophysical properties
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6788
 • E-mail: prachak.ink@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Chemistry Texas Tech University 2551
  • BACHELOR OF SCIENCE Chemistry University of Kansas 2545
 • Research Area
  • Nanoparticle catalysts; Electrochemistry; Polymer electrolyte membrane; Chemistry of fuels
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. พรรณรวี พรหมนารท

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6537
 • E-mail: phunrawie@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: 
 • Research Area
  • Organometallic compounds; Spectroscopic characterizations; Metals in tea
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. พัชรนันท์ โชโต

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6769
 • E-mail: Patcharanan.choto@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-510
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Physical Chemistry Graz University of Technology 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Physical Chemistry มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550
 • Research Area
  • Photochemistry (Photoinduced electron transfer reactions), Solvent dynamic effects on chemical kinetics, Physical Chemistry
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: wisanu.man@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  •  Ph.D. (Applied Chemistry, Mae Fah Luang University, 2012)
  • B.Sc. (Biotechnology, Mae Fah Luang University, 2008)
 • Research Area
  • Natural Products Chemistry
  • Bioactive compound from natural sourse
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. กอบัว ไชยศิวามงคล

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6786
 • E-mail: korbua.cha@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202
 • การศึกษา
  • D.Phil. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Oxford 2016- 2019
  • M.Sc. (Applied Analytical and Inorganic Chemistry) Mahidol University 2011-2014
  • B.Sc. (Chemistry) Mahidol University 2007-2011
 • Research Area
  • Chemical sensors (electrochemical sensors, colorimetric sensors and related fields) for various applications e.g., forensic science, food industry, and medical diagnosis.
  • Electroanalysis
 • Research Gate Link