สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ :วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ :B.Eng. (Materials Engineering)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานจุดแข็ง
ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตวิศวกรด้านวัสดุที่มีคุณภาพ บัณฑิตหลักสูตรนี้จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบ วางแผน และดำเนินกระบวนการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยแนวคิดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง บัณฑิตจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมตลอดจนสามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา หรือวิจัยและพัฒนาการผลิตทางด้านวัสดุโดยคำนึงถึงความยั่งยืนได้
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์วัสดุหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
  3. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม

     วิศวกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุเป้าหมาย (S-curve) ซึ่งตอบสนองต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และการเป็นผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 42 หน่วยกิต
  - ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต
  - ทางวิศวกรรม18 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต