สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ :วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ :B.Eng. (Materials Engineering)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานจุดแข็ง
ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตวิศวกรด้านวัสดุที่มีคุณภาพ บัณฑิตหลักสูตรนี้จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบ วางแผน และดำเนินกระบวนการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยแนวคิดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง บัณฑิตจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมตลอดจนสามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา หรือวิจัยและพัฒนาการผลิตทางด้านวัสดุโดยคำนึงถึงความยั่งยืนได้
 2. เพื่อสร้างบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์วัสดุหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
 3. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและลงมือทำ
 2. ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์แบบนักวัสดุและออกแบบวางแผนแบบวิศวกร
 3. รวมจุดเด่นของวิชาทางด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์เข้าด้วยกัน
 4. ได้รับวุฒิ “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”
 5. แต้มต่อทางภาษา ได้ค่าภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน

 1. วิศวกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุเป้าหมาย (S-curve) ซึ่งตอบสนองต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 2. ผู้ประกอบการอิสระ

PLO1นักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้านวัสดุโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ได้
PLO2นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้านวัสดุ
PLO3นักศึกษามีวุฒิภาวะทางสังคม สามารถปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลายระดับได้
PLO4นักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการงาน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO5นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาวัสดุนวัตกรรมและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 42 หน่วยกิต
  - ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์24 หน่วยกิต
  - ทางวิศวกรรม18 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม48 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต