สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Applied Chemistry
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ :วท.ม. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Applied Chemistry)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงเพื่อเป็นผู้นำในการต่อยอดนวัตกรรมทางด้านเคมีและการประยุกต์เชิงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงทางด้านเคมีและการประยุกต์
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการทำงานวิจัยทางด้านเคมีที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้
 4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการความเป็นผู้นำทางด้านเคมีและการประยุกต์ที่กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 1. บัณฑิตมีองค์ความรู้และทักษะที่ชำนาญการทางด้านเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้
 2. บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการทางเคมีประยุกต์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. บัณฑิตมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน คือ

 1. ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านเคมีในสถาบัน การศึกษาหรือสถาบันวิจัย
 2. นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 3. ผู้ชำนาญการด้านวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
 4. ผู้ประกอบการ นักนวัตกรรม หรือพนักงานในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์

     นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเคมีหรือที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบ และค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก1 และ ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560