ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการเชิงคำนวณ

รศ. ดร. ปิยะนุช ศิริวัฒน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6788
 • E-mail: piyanuch.sir@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502
 • การศึกษา
  • 2008 Ph.D. (Applied Mathematics) Suranaree University of Technology, Thailand.
  • 2001 M.Sc. (Applied Mathematics) Chaing Mai University, Thailand.
  • 1998 B.ED. (Mathematics)Chaing Mai University, Thailand.   
 • Research Area
  • Group Analysis, Ordinary differential equations, Patial differential equations.
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: rungrote@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511
 • การศึกษา
  • 1999 Ph.D. (Applied Physics), Colorado School of Mines, U.S.A.
  • 1994 M.S. (Physics and Astronomy), Ohio University, U.S.A.
  • 1992 B.Sc. (Physics), Chulalongkorn University "
 • Research Area
  • Theoretical Solid State Physics, Agriculutural computational science
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: theeradech@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508
 • การศึกษา
  • 2010: Ph.D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
  • 2004: M.Sc. (Applied Mathematics), Chiang mai University, Thailand
  • 2002: B.Ed. (Mathematics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Numerical Analysis, Mathematical modeling
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6793
 • E-mail: panate.man@mfu.ac.th, nrem@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-506
 • การศึกษา
  • 2011: Ph.D. (Engineering -- Industrial Environmental Economics), Lund University
  • 2007: M.A. with distinction (Public Administartion and Public Policy), University of York
  • 2005: M.Sc. (Environmental Management and Policy), Lund University
  • 2003: B.A. 1st hon. (Political Science -- Public Administration), Chulalongkorn University
 • Research Area
  • Environmental Policy, Waste Management, Material Flow Analysis, Extended Producer Responsibility, Circular Economy, Sustainable Tourism
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: somwan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • 2015: Ph.D. (Applied Physics), Curtin University, Australia
  • 2003: M.Sc. (Physics), Chiang mai University, Thailand
  • 2000: B.Sc. (Physics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Solid-state Hydrogen Storage
  • Poruos Materials
  • Supercapacitor 
  • Biomass Fuel
 • Research Gate Link

 

 

ผศ. ดร. อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6783
 • E-mail: anant@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Physics Heidelberg Universitat 2546
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
 • Research Area
  • Gamma Astronomy; X-ray Astronomy; Infrared Astronomy; Cosmic Rays; Cosmology; Mathematical Modeling
 • Research Gate Link