ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการเชิงคำนวณ

รศ. ดร. ปิยะนุช ศิริวัฒน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6788
 • E-mail: piyanuch.sir@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-502

อาจารย์ ดร. ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6773
 • E-mail: chanin.sri@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: rungrote@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511

อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: theeradech@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6793
 • E-mail: panate.man@mfu.ac.th, nrem@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-506

อาจารย์ ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: somwan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

อาจารย์ ดร. อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6783
 • E-mail: anant@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516