สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Materials Innovation
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (นวัตกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Materials Innovation)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Materials Innovation)

     สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ และการประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้อย่างอิสระ
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาเป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมวัสดุ การผลิต การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์และยาง รวมทั้งวัสดุผสม เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
 2. นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
 3. ผู้ประกอบการอิสระ
 4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์72 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ15 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก9 หน่วยกิต
  3. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64