สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Materials Innovation
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ :วท.ม. (นวัตกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Materials Innovation)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Materials Innovation)

     สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งพื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และปลูกฝังให้ผู้เรียนริเริ่มการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่ม และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
  2. เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมีความเข้าใจในกระบวนการที่จะนำผลงานวิจัยมาประยุกต์สร้างเป็นนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

  1. นักวิจัยและพัฒนาวัสดุนวัตกรรม ออกแบบการผลิต และควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์และยาง รวมทั้งวัสดุผสม เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
  2. นักวิชาการและนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุนวัตกรรม
  3. ผู้ประกอบการอิสระ
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ15 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก9 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ พ.ศ. 2560