วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6263
 • E-mail: darunee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S4-104

ผศ. ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattakan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

ผศ. ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattaya.taw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

ผศ. ดร. สุธี วัฒนศิริเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6263
 • E-mail: suthee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S4-104

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850 (เลขานุการ)
 • E-mail: uraiwan.int@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-514/3

อาจารย์ ดร. ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6768
 • E-mail: nuttachat.wis@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510

อาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6075
 • E-mail: tophan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -

อาจารย์ ดร. สิทธิ ดวงเพชร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sitthi.dua@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512

อาจารย์ ดร. อรธิดา โกษาแสง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6793
 • E-mail: onthida.kos@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-506

อาจารย์ ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 53-916781
 • E-mail: adirek.bai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512