วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6263
 • E-mail: darunee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S4-104
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Materials Science and
   Engineering University of  Leeds 2541
  • MASTER OF SCIENCE Materials Science and
   Engineering University of  Leeds 2537
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536
 • Research Area
  • Geopolymer materials, Green material synthesis and composite such as silica,
   zinc oxide , waste materials utilisation for construction and building and environmental 
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattakan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • 2015: Ph.D. (Applied Physics), Curtin University, Australia
  • 2003: M.Sc. (Physics), Chiang mai University, Thailand
  • 2000: B.Sc. (Physics), Chiang Mai University, Thailand
 • Research Area
  • Fully Sustainable Packaging; Nanocellulose and Nanocomposite; Bio-Based Polymers and Composites
 • Research Gate Link

ผศ. ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: nattaya.taw@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Materials Science)    Chiang Mai University 2011
  • M.Sc. (Materials Science)    Chiang Mai University 2007
  • B.Sc. (Materials Science)    Chiang Mai University 2001
 • Research Area
  • Materials Science and Engineering
  • Electroceramics
  • Environmental Friendly Materials
  • Composites
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. สุธี วัฒนศิริเวช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6263
 • E-mail: suthee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S4-104
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Materials Science and Engineering University of  Leeds 2540
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535
 • Research Area
  • Industrial Ceramics; Advanced Ceramics; Sustainable Constructon Materials
 • Research Gate Link

 

ผศ. ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850
 • E-mail: uraiwan.int@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-514/3
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 • Research Area
  • Advanced Ceramics
  • Electroceramics
  • Environmental Friendly Materials
 • Research Gate Link 

 

อาจารย์ ดร. ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6768
 • E-mail: nuttachat.wis@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY Bioinformatics George Mason University 2012
  • MASTER OF SCIENCE Bioinformatics George Mason University 2007
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2003
 • Research Area
  • Applications of Data Mining and Machine Learning in Bioinformatics;
   Engineering Optimizations
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6075
 • E-mail: tophan@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -

ผศ. ดร. สิทธิ ดวงเพชร

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sitthi.dua@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512
 • การศึกษา
  • Ph.D RES Mechanical Engineering Brunel University 2013
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 • Research Area
  • Biodegradable polymer
 • Research Gate Link

 

อาจารย์ ดร. ประทักษ์ เจียรกุลสวัสดิ์

 • โทรศัพท์: (66)5391-6795
 • E-mail: prathak.jie@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-506
 • การศึกษา
  • 2018 Doctor of Engineering (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand 
  • 2010 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering), Prince of Songkla University, Thailand
 • Research Area
  • Process simulation, optimization, and control
  • Renewable energy
  • Fuel cell systems
  • Energy storage systems
 • Research Gate Link