สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Biological Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อ :วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Biological Science)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Biological Science)

     หลักสูตรมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งในด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ/หรือสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สมารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปใช้สร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ

 1. หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ในเชิงลึกทางด้านวิทยาศาสาตร์ชัีวภาพ  ให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานสากล
 2. นักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรมีทุนสนับสนุนและมีโอกาสมีงานทำสร้างการทำงานร่วมกับเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
 3. มีโอกาสไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

 1. นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัย ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตร อาหารและยา
 2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. พนักงานแนะนำและจำหน่ายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 4. ผู้ประกอบการอิสระ

 • PLO1: มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • PLO2: มหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในการริเริ่มนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • PLO3: มหาบัณฑิตมีจริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

แผน ก แบบ ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แผน ก แบบ ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2560