นักวิจัย

นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์

  • โทรศัพท์: (66) 5391-6793
  • E-mail: pattayaporn.unr@mfu.ac.th
  • ห้องทำงาน: E3A-506
  • การศึกษา
    • Master of International Studies (Environment), International Pacific College, New Zealand 2010
    • Public Administration. Chiang Mai University, 2000