ศึกษาดูงานการทำเยื่อและกระดาษจากเปลือกปอสาและสร้างเครือข่ายกับชุมชนบ้านต้นเปา ณ อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability, iMats) นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและนวัตกรรมวัสดุ ได้ไปศึกษาดูงานการทำเยื่อและกระดาษจากเปลือกปอสา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับชุมชนบ้านต้นเปา ณ อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบพระคุณ สำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากชุมชนบ้านต้นเปาในครั้งนี้ และจะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงการวิจัยต่อไปค่ะ

 |   |  358 ครั้ง