TCAS64 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS 2

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

Sandy in School of Science
This school is filled with love , and passion, so many opportunities,
and beautiful future !!!
--------------------------------------------
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS 2
รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ/โควตาโรงเรียนเครือข่าย และโครงการพิเศษ

  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

กำหนดรับสมัคร: วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ: bit.ly/33yRY6s
เข้าสู่ระบบรับสมัคร: bit.ly/394MpRs
หมายเหตุ:
1.ประเภทโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือทุกโครงการ กำหนดใช้ผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ของ สทศ.
2.โควตาโรงเรียนเครือข่าย/โครงการพิเศษ เปิดรับสมัครทั่วประเทศ ไม่ใช้ผลคะแนนสอบส่วนกลาง กำหนดใช้เอกสารแนะนำตนเอง
#TCAS64 #รอบ2 #แม่ฟ้าหลวง #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #Dek64 #ทีมมฟล  #เคมีประยุกต์ #เทคโนโลยีชีวภาพ #วิทยาศาสตร์ชีวภาพ #วิศวกรรมวัสดุ

 |   |  266 ครั้ง