ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง ได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA 2011

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Chiang Mai international conference on biomaterials and applications 2011 (CMICBA 2011) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัสดุชีวภาพและการประยุกต์ใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ดร.อรวรรณได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง ELECTROSPUN POLY(L-LACTIC ACID) FIBER MATS CONTAINING GARCINIA COWA EXTRACT AND THEIR RELEASE CHARACTERISTICS ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีนางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์ นักศึกษา ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.สุวรรณา เดชาทัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศ.ดร. พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมวิจัย

ดร.อรวรรณได้กล่าวถึงงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ว่า “...เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชนิดพอลิแลคติกแอซิด (Poly(L-lactic acid) ผสมตัวยาสกัดจากใบชะมวง ที่ขึ้นรูปเป็นแผ่นเส้นใยด้วยกระบวนการปั่นเส้นใยพอลิเมอร์โดยอาศัยไฟฟ้าสถิตและไดhศึกษาถึงการปลดปล่อยตัวยาจากแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์พอลิแลคติกแอซิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรีย โดยคาดหวังว่า แผ่นเส้นใยพอลิเมอรนี้จะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวนำส่งยาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ได้ จากการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรีย พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นว่าควรจะมีการนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป...” 

 |   |  286 ครั้ง