รางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการ ศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 คน ดังนี้ 

  • นางสาวกนกพิชญ์ ช่วยบุญส่ง นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ได้รับรางวัลผลการศึกษา ยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
  • นางสาวอนิลดา เนตตกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

และในปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 คน ได้แก่

  • Miss Hyejin Kwon นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

โดยรางวัลทั้งหมดมอบให้แก่ผู้สอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็น อันดับที่ 1 และแต้มระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25

 |   |  310 ครั้ง