ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล 'ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น' ประจำปี 2554

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ผศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับแม่ฟ้าหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน โล่เกียรติยศ รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดขึ้นเป็นปีแรก เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในทุกสาขาวิชาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หลังสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมันในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป

 |   |  288 ครั้ง