นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ให้เข้ารับพระราชทาน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 ในสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ภายใต้การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2555 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

การให้รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตน นายมนูญ หะยีเมาะลอ เป็น 1 ใน 3 เยาวชนของจังหวัดยะลาที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลแห่งคุณงามความดีนี้

 |   |  272 ครั้ง