ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ ได้รับรางวัล 'เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) คว้ารางวัล “เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จำนวน 200,000 บาท จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ในโครงการ "แนวทางการใช้ประโยชน์จากราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เพื่อการผลิตและการอนุรักษ์กล้วยไม้” โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 20 โครงการ ที่ได้รับรางวัล

รางวัลดังกล่าวมีขึ้นทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ผลงานวิจัยจะต้องมีศักยภาพในการใช้เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ

โดย ดร.สุรีย์พร จะเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร

 |   |  345 ครั้ง