สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม 6th Science Symposium 2019

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม 6th Science Symposium 2019

วันที่ 28 เมษายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดงาน “The 6th Science Symposium 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงานวิชาการของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งจากรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ซึ่งนักศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัย วางแผนการทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการพูดและการตอบคำถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้รวมทั้งมีทักษะและพร้อมทำงานต่อไป

กิจกรรมในปีนี้มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 4 ผลงาน การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 37 ผลงาน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานจำนวนมาก
ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

Best Oral Presentation
Miss Abby McCain: Prevalence of Blastocystis in Asymptomatic Thai Adults Residing in Chiang Rai Province

First Runner-up Oral Presentation
Mr. Sattawat Boonchaleaw: Biological Activities of Royal Jelly

Best Poster Presentation
1 Miss Jurarat Geawtaisong and Miss Ponpavee Poldech: Effect of Mathurameha remedy to fecal microbiota of T2DM living in Chiang rai
2 Mr. Pasawat Nimitkul: Evaluation of antimicrobial activity of propolis
3 Mr. Manit Khumjun: Extraction of Essential oil in Coffee Beans
4 Miss Siriporn Chumpoosarn: Study of extraction of chlorogenic acid and phenolic compounds in coffee beans

 |   |  603 ครั้ง