เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เคมี เป็นศาสตร์พื้นฐาน ที่สามารถต่อยอดความรู้ไปหลากหลายสาขาอาชีพ
เคมีประยุกต์ เป็นศาสตร์ ที่นำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
เลือกเรียน เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางเคมี ร่วมกับทักษะปฏิบัติการ และทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการทำงาน การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และเปิดโอกาสสู่การทำงานในระดับนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
เรียนเคมี เลือกเป็นอะไรก็ได้
#APCMFU

 

 |   |  509 ครั้ง