ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" ให้แก่ชาวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability, iMats) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ ได้ไปสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ""การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย""  โดยกระบวนการที่ใช้สารเคมีต่ำ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้มอบวัสดุอุปกรณ์ครบชุดไว้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ ขยายผล และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องได้จริง  
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Waste to Wealth: Tackling the agricultural wastes in Thailand to make fully recyclable packaging ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก British Council และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Newton Fund Institutional Links 2021) 

 |   |  762 ครั้ง