การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" ให้แก่ชุมชน บ.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability, iMats) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ ได้ไปสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" โดยกระบวนการที่ใช้สารเคมีต่ำ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับชุมชน บ.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ณ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้ (วิมานมะพร้าวสวนลุงอินทร์) ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้มอบวัสดุอุปกรณ์ครบชุดไว้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ ขยายผล และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องได้จริง


กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Waste to Wealth: Tackling the agricultural wastes in Thailand to make fully recyclable packaging ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก British Council และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Newton Fund Institutional Links 2021)
#SustainableMaterials #WastetoWealth #SCiMFU #iMatSMFU #QMUL

 |   |  852 ครั้ง