สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้มีการร่วมหารือกับภาคเอกชน: บริษัทสมายล์ กรีน เทคจำกัด จังหวัดพะเยาและบริษัทเวิลด์ โกรว์ จำกัด จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้มีการร่วมหารือกับภาคเอกชน 2 แห่งได้แก่บริษัทสมายล์ กรีน เทคจำกัด จังหวัดพะเยาและบริษัทเวิลด์ โกรว์ จำกัด จ.เชียงราย เพื่อร่วมหารือเพื่อหาแนวทางและขอบเขตกิจกรรมในการจัดทำร่างหลักสูตรเคมีประยุกต์ร่วมกับภาคเอกชนและทำ MOU ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ที่จะได้เปิดโลกทัศน์การทำงานกับสถานประกอบการและได้รับประสบการณ์ ความรู้จากผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีในการต่อยอดธุรกิจ

 |   |  213 ครั้ง