ขอเชิญนักศึกษาปี 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม How to Learn ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาปี 1 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม How to Learn ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักวิชาพบนักศึกษา
ID: 984 8943 9867
zoom.us/j/98489439867
เวลา 13.30-15.30 น.
สาขาวิชาพบนักศึกษา
1.สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ID: 984 9222 7095

zoom.us/j/98492227095
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาw ID: 946 5613 8714

zoom.us/j/94656138714
3.สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ Google Meet

รหัสการประชุม meet.google.com/bzp-pffk-anf

 |   |  260 ครั้ง