อบรมการพัฒนาความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้จัดอบรมการพัฒนาความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับวิสาหกิจชุมชน ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.ห้วยสัก

การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ผู้เข้าร่วมอบรมต่างได้รับความรู้และแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาในระดับชุมชนต่อไป

 |   |  451 ครั้ง