TCAS’64 รอบที่ 3 Admission 1&2

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

Admission Premium
5 พฤษภาคม เวลา 18:29 น.  ·
เช็คด่วน !! TCAS’64 รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
   TCAS’64 รอบที่ 3 Admission 1&2
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่าน student.mytcas.com
.
3 สาขาวิชา ได้แก่

  • เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • วิศวกรรมวัสดุ


คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การพิจารณา
Admission 1  
☑ผลคะแนนสอบวิชาสามัญกลุ่มสอบ A
Admission 2  
☑ ผลคะแนนสอบ O-NET
☑ ผลคะแนนสอบ GAT-PAT
☑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX
รายละเอียด >> https://www.admissionpremium.com/unews/news/6158

 |   |  352 ครั้ง