กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทางอาหาร


เพื่อศึกษาแบบแผนของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซึ่งรวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และรา ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ทั้งในแง่ประโยชน์และโทษ จากนั้นประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาเพื่อนำไปใช้ทำนายการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs ในกลุ่มประชากรไทย หรือ ประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์
 

วัตถุประสงค์

 1. To study gut microbial community in human and animal.
 2. To ultilize gut microbes as a biomarkers for NCDs 
 3. To use gut microbes as probiotics

 

พันธกิจ

 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจหา การรักษาและการป้องกันโรคในมนุษย์ที่มีสาเหตุมาจากแบบแผนจุลินทรีย์ที่ผิดปกติ
 2. เพื่อศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในสำไส้สัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมและ/หรือช่วยป้องกันโรค

 

สมาชิก

 • ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย (หัวหน้า)
 • ผศ.ดร.Eleni Gentekaki 
 • ดร.นิเวศน์ กุลวงค์ 
 • ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ 
 • ผศ.ดร ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ 

 

ผลงานเด่น

[1] S. Popluechai*, N. Kullawong, A. Taluengjit, P. Pripdeevech, A. Hiranyakas, K. Kespechara. 2015. Investigation of Butyrate-producing Bacteria and Genes from Fecal Samples of Thai Volunteers. J. of Sci. Tech., Ubon Ratchathani University. Vol 17(1) Jan – Apr, pp 84-90. 

[2] Kisuse J, La-ongkham O, Nakphaichit M, Therdtatha P, Momoda R, Tanaka M, Fukuda S, Popluechai S, Kespechara K, Sonomoto K, Lee Y-K, Nitisinprasert S and Nakayama J (2018) Urban Diets Linked to Gut Microbiome and Metabolome Alterations in Children: A Comparative Cross-Sectional Study in Thailand. Front. Microbiol. 9:1345. doi: 10.3389/fmicb.2018.01345.

[3] Jinatham, V., Kullawong, N., Kespechara, K., Gentekaki, E., & Popluechai, S. (2018). Comparison of Gut Microbiota between Lean and Obese Adult Thai Individuals. Microbiology and Biotechnology Letters, 46(3), 277-287. doi:10.4014/mbl.1711.11003.

[4] Yowang, A., Tsaousis, A. D., Chumphonsuk, T., Thongsin, N., Kullawong, N., Popluechai, S., & Gentekaki, E. (2018). High diversity of Blastocystis subtypes isolated from asymptomatic adults living in Chiang Rai, Thailand. Infection, Genetics and Evolution, 65, 270-275. doi:10.1016/j.meegid.2018.08.010.

[5] Jinatham, V., Popluechai, S., Clark, C. G., & Gentekaki, E. (2019). Entamoeba chiangraiensis n. sp. (Amoebozoa: Entamoebidae) isolated from the gut of Asian swamp eel (Monopterus albus) in northern Thailand. Parasitology, 1-23. doi:10.1017/s0031182019000775.

[6] Diversity, prevalence and subtyping of Blastocystis obtained from humans and animals living in Chiang Rai Province, Thailand. Vasana Jinatham, Amara Yowang, Abby McCain, Tawatchai Chumphonsuk, Nontaphat Thongsin, Niwed Kullawong, Anastasios D. Tsaousis, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki. The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference ""Bridging Research and Society's Needs"" 22-23 November 2018, The Ambassador Hotel, Bangkok.

[7] Diversity of eukaryotic gut microbiota of northern Thai populations. Amara Yowang, Vasana Jinatham, Anastasios Tsaousis, Niwed Kullawong, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki. Microbiology society Annual Conference 2019. 8-11 April, ICC Belfast, UK.

[8] Gut Microbiota of Thai Colorectal Cancer Patients. Siam Popluechai, Eleni Gentekaki, Kongkiat Kespechara, Art Hiranyakas. The 10th Asian Conference on Lactid Acid Bacteria (ACLAB-10). 29 – 31 August 2019 in Yogyakarta, Indonesia.

[9] Gruneck L, Kullawong N, Kespechara K, Popluechai S. 2020. Gut microbiota of obese and diabetic Thai subjects and interplay with dietary habits and blood profiles. PeerJ 8:e9622 doi.org/10.7717/peerj.9622

[10] Khonthun, C., Saikachain, N., Popluechai, S., Kespechara, K., Hiranyakas, A., Srikummool, M., Surangkul, D. (2020). Microarray Analysis of Gene Expression Involved in Butyrate-Resistant Colorectal Carcinoma HCT116 Cells. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 21(6), 1739-1746. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.6.1739

[11] Chumponsuk, T., Gruneck, L., Gentekaki, E., Jitprasertwong, P., Kullawong, N., Nakayama, J., Popluechai, S. (2021) The salivary microbiota of Thai adults with metabolic disorders and association with diet. Archives of Oral Biology, 122. DOI: 10.1016/j.archoralbio.2020.105036

[12] Gruneck L., Khongphinitbunjong K., Popluechai S. 2021. Gut microbiota associated with two species of domesticated honey bees from Thailand. Symbiosis. https://doi.org/10.1007/s13199-021-00754-8

 

ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น

 1. Department of Bioscience and Biotechnology Faculty of Agriculture, Kyushu University
 2. บริษัทสุขสาธารณะ จำกัด
 3. ภาควิชาชีวเคมี กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎ
 4. โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต) ได้แก่ แม่เปา ท่าข้าวเปลือก โป่งผา
 6. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. Institute of Tropical Medicine and Hygiene, London, UK
 8. University of kent, UK