ทำเนียบคณบดี

ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

ตำแหน่ง คณบดี 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2566

่ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2562

 • คำสั่งแต่งตั้ง

รศ. ดร.สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช

ตำแหน่ง คณบดี 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2559 - กรกฎาคม 2560

 • คำสั่งแต่งตั้ง

ดร.อมร  โอวาทวรกิจ

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2558

 • คำสั่งแต่งตั้ง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์  นิลทอง

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2557    

 • คำสั่งแต่งตั้ง

ผศ. ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล

ตำแหน่ง คณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2554

 • คำสั่งแต่งตั้ง

รศ. ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2554

 • คำสั่งแต่งตั้ง

รศ.กัลณกา สาธิตธาดา

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554

 • คำสั่งแต่งตั้ง

ศ. ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

ตำแหน่ง คณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2551

 • คำสั่งแต่งตั้ง

Prof. Dr.John Keith Syers

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2547 - 1 ตุลาคม 2550


ศ. ดร.สุจินต์  จินายน

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 มิถุนายน 2546

 • คำสั่งแต่งตั้ง

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 30 กันยายน 2542

 • คำสั่งแต่งตั้ง
  • -

รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี

ตำแหน่ง รักษาการคณบดี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 มีนาคม 2542

 • คำสั่งแต่งตั้ง