กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม (MP&I)

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาไปสู่นวัตกรรมด้านต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และการร่วมกันแสวงหาทุนวิจัยก่อให้เกิดการทำงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ 
 2. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
 3. มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม จากการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น อาหาร สุขภาพ เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ และ การแพทย์ เป็นต้น

 

พันธกิจ

 1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 2. เผยแพรองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
 3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชน และ บริษัทเอกชน  โดยบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า และ ใช้ประโยชน์ได้จริง

 

สมาชิก

 • ดร.สุนิตา  แจ่มยวง (หัวหน้า)
 • ดร.อมร  โอวาทวรกิจ
 • ดร.นันทนิจ  จารุเศรณีย์
 • ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ดร.ณัฎฐ์สรัล  สายชนะ
 • ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
 • ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

 

ผลงานเด่น

 • ยื่นขออนุสิทธิบัตร
  1. กรรมวิธีสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า
   เลขที่คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1803001898
 • ยื่นขอสิทธิบัตร
  1. กรรมวิธีการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากกากน้ำตาลและน้ำมะพร้าวเสีย
   เลขที่คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1801004704 
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์
  1. แชมพูลดการหลุดร่วงเส้นผมจากสารสกัดถั่งเช่า
  2. โทนิกพูลดการหลุดร่วงเส้นผมจากสารสกัดถั่งเช่า
  3. เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดถั่งเช่า
  4. เอสเซนส์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดถั่งเช่า
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  1. กรรมวิธีการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากกากน้ำตาลและน้ำมะพร้าวเสีย