หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับ MFii นำนักศึกษารายวิชา Entrepreneurship for Science ชั้นปีที่ 4 พบปะผู้ประกอบการเพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ (Entrepreneurship for Science) ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริษัท ทริปเปิลเจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ บริษัท​ ไบโอเอเซีย จำกัด ต.เมืองชุม อ.​เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการประกอบธุรกิจที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 34 คน

 |   |  310