ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา  คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการ "ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติ"   ประจำปีงบประมาณ 2566
School of Science, Mae Fah Luang University

 |   |  217