ศูนย์วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุเพื่อความยั่งยืน (iMatS) มุ่งสร้างงานวิจัยด้านวัสดุผ่านโครงการสหวิทยาการและนวัตกรรมทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยสมาชิกศูนย์วิจัยต้องการจะพัฒนาและดำเนินการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อก้าวสู่วัสดุนวัตกรรมที่ยั่งยืน พลังงานสีเขียว สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และตอบรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการถ่ายโอนความรู้ / เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศที่ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. To ensure management efficiency in interdisciplinary collaborative research and joint efforts to find research funds, assistants, facilities, and equipment
 2. To strengthen research capacity and academic network both domestically and internationally
 3. To promote research, technology, innovation, and intellectual property of the materials that meet sustainability including their potential application and/or further commercialization

 

พันธกิจ

Center for Innovative Materials for Sustainability (iMatS) Mae Fah Luang University is found to ensure management efficiency in interdisciplinary collaborative research and strengthen research capacity and academic networks both domestically and internationally. Our goals are to conduct inventive researches on materials that meet sustainability continually and to create and promote new technology, innovation, and intellectual property that can be applied or extended to commercial.

 

สมาชิก

 • ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว (หัวหน้า)
 • รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
 • ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
 • ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
 • ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
 • ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช

 

ผลงานเด่น

 1. หีบเลี้ยงผึ้งจากวัสดุเชิงประกอบชีวมวล
 2. โต๊ะเก้าอี้จากวัสดุเชิงประกอบชีวมวล
 3. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลส
 4. หินอ่อนเทียม
 5. โฟมจากแก้วรีไซเคิล
 6. กระเบื้องโบราณพลังงานต่ำ

 

ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น

 1. Queen Mary, University of London, UK
 2. Nagaoya University of Technology, Japan
 3. National Taipei University of Technology, Taiwan
 4. Universiti Brunei Darussalam, Brunai
 5. Chulalongkorn University
 6. Chiang Mai University
 7. Thailand National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
 8. Thailand National Nanotechnology Center (NANOTEC)
 9. Naresuan University
 10. Chulabhorn Research Institute