ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว ได้รับรางวัล IAAM Scientist Award 2020 จาก International Association of Advanced Materials (IAAM) จากผลงานวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางวัสดุศาสตร์ และได้นำเสนอ IAAM Award Lecture ในหัวข้อ "Power of Nanocellulose in Moulded Pulp Packaging" ใน Webinar Lecture Series 2020 on Advanced Materials

 |   |  443