รางวัลนักวิทยาศาสตร์ 2020 จากสมาคมวัสดุขั้นสูงนานาชาติ: ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว ได้พูดบรรยายในซีรีย์การบรรยายเกี่ยวกับวัสดุขั้นสูง ประจำปี 2020

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ 2020 จากสมาคมวัสดุขั้นสูงนานาชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว ได้พูดบรรยายในซีรีย์การบรรยายเกี่ยวกับวัสดุขั้นสูง ประจำปี 2020 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวัสดุขั้นสูงนานาชาติ (International Association of Adavanced Materials or IAAM) ในหัวข้อเรื่อง "พลังของนาโนเซลลูโลสสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษ" การบรรยายครั้งนี้อยู่ในระหว่างการผลิตเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์ในวิดีโอชุดของซีรีย์การบรรยายนี้ ปัจจุบัน ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability or iMatS) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.iaamonline.org/advanced-materials-lecture-series

 |   |  308