อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแลให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนางแล

Categories: sci-ข่าววิจัย

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และนวัตกรรม (Microbial Products and Innovation) นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล และอาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักน้ำส้มสายชูจากผลผลิตทางการเกษตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแลให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนางแล ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การนำไปใช้จริงในชุมชน ในงานนี้
ทีมวิจัยได้บรรยายเกี่ยวกับ "น้ำส้มสายชูหมักจากผลผลิตทสงการเกษตรชนิดต่าง ๆ เช่น สับปะรดนางแล และ ข้าวกล้องงอก " เทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ กระบวนการ และการแก้ปัญหา รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแลและการสาธิตการทำเครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักอีกด้วย
#scimfu #biomfu #microbialproductsandinnovation

 

 |   |  489