ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาวิศวกรรมวัสดุและการจัดการ คว้าอันดับ 1 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับประเทศ

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และกลุ่มภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ สวทช. ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ รอบสุดท้าย โดยทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากสาขาวิศวกรรมวัสดุและการจัดการสามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 ของประเทศมาครองได้ โดยทีมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกอบไปด้วย

1. นางสาววัสนนันท์ ต.เทียนประเสริฐ: วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 3
2. นายชมชน คล่องการเขียน: วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวศิญาภรณ์ มีศรี: วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวอาวีณา สุขเหลือง: การจัดการ บริหาร ชั้นปีที่ 4
5. นายศักย์ศรณ์ จันทรส: การจัดการ บริหาร ชั้นปีที่ 4

โดยผลงานของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็คือ “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์พันตอขาระดับใต้เข่าชนิดควบคุมระบบความดัน” (Design and fabrication of below knee stump bandage instrument using pressure control system)
ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวนี้จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2020) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 14 (i-CREATe 2020) ต่อไป

 |   |  484