ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว อาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและนวัตกรรมวัสดุ

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว อาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและนวัตกรรมวัสดุพร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุได้เดินทางไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) จากผลการวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คงรูปจากเยื่อชานอ้อยโดยการเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส” จากงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Asst. Prof. Dr. Nattakarn Soikeabkaew, professor in Materials Engineering and Innovation programme, together with Master Degree Student in Materials Science programme, traveled to transfer technology to Gracz, Public Company Limited. The technology was based on the research project, titled "Developing a stable packaging from bagasse pulp by reinforcement with nanocellulose fibers", in which the funding is from the research and innovation integration grant, fiscal year 2018.

 |   |  533