สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่มีความสำคัญต่อการทำงานนวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้านการเกษตร ตลอดทั้งการทำงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยสาขาเคมีประยุกต์รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญการวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้มาบรรยายในหัวข้อ งานวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

 |   |  430