ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้
1. ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเยื่อจากเศษไผ่ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์คงรูป" โดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตต้นทุนต่ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดย ผศ.ดร.ศิระประภา มหานิล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 |   |  292