ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการ "ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟ และโกโก้ ประเทศไทย"  ประจำปีงบประมาณ 2566
School of Science, Mae Fah Luang University

 |   |  209