ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนิตา แจ่มยวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ "การเพิ่มมูลค่ากากชานอ้อยเพื่อการนํามาผลิตเป็นสารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหารเสริม"  ประจำปีงบประมาณ 2566
School of Science, Mae Fah Luang University

 |   |  164